Make your own free website on Tripod.com
หลักสูตรการเรียนการสอน

    

เกี่ยวกับเรวดี

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ใจเรียน เพียรทำดี

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

ปฏิทินโรงเรียน

แนะนำโรงเรียน 

 

           

   หลักสูตรก่อนประถมศึกษา

การจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เป็นการจัดในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและการให้การศึกษาแก่เด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกายจิตใจ สังคม และ สติปัญญาตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

หลักการ

  1. เป็นการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมเด็กทุกประเภท ที่มีอายุระหว่าง 3 – 6 ปี
  2. เป็นการพัฒนาเด็กโดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา
  3. เป็นการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ทั้งด้านร่างกายจิตใจ สังคม และ สติปัญญา
  4. เป็นการจัดประสบการณ์ที่ให้เด็กสามารถที่จะดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
  5. เป็นการพัฒนาเด็กโดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
  6. เป็นการพัฒนาเด็กโดยให้ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม

หลักสูตรประถมศึกษา

หลักสูตรประถมศึกษามีหลักการสำคัญ ดังนี้

  1. เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
  2. เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนนำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
  3. เป็นการศึกษาที่มุ่งสร้างเอกภาพของชาติ โดยมีเป้าหมายหลักร่วมกันแต่ให้ท้องถิ่นมีโอกาสพัฒนาหลักสูตรบางส่วนให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการได้

โครงสร้างของหลักสูตร

                          กลุ่มที่ 1 กลุ่มทักษะที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ประกอบด้วยภาษาไทย และ คณิตศาสตร์

กลุ่มที่ 2 กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ว่าด้วยกระบวนการแก้ไขปัญหาชีวิตและสังคม ประกอบด้วย วิชา วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และสุขศึกษา เพื่อการดำรงชีวิตอยู่และดำเนินชีวิตที่ดี

กลุ่มที่ 3 กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ว่าด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมนิสัย ค่านิยม เจตคติ และ พฤติกรรม เพื่อนำไปสู่การมีบุคลิกภาพที่ดี ประกอบด้วยวิชาศิลปศึกษา พลศึกษาจริยศึกษา นาฏศิลป์-ดนตรี ลูกเสือ-ยุวกาชาด

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ ว่าด้วยประสบการทั่วไปในการทำงานและความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ

กลุ่มที่ 5 กลุ่มประสบการณ์พิเศษ เป็นวิชาเลือกระหว่างภาษาอังกฤษและวิชาการงานพื้นฐานอาชีพทางโรงเรียนเลือกวิชาภาษาอังกฤษ โดยเริ่มสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ขึ้นไป

Thai Kid Com
Copyright © 2000 All rights reserved.                                                                                                                                                                   
Revised: 29 พฤศจิกายน, 2543 .