Make your own free website on Tripod.com
เตรียมความพร้อมก่อนเรียน

    

เกี่ยวกับเรวดี

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ใจเรียน เพียรทำดี

 

 

 

 

 

              เตรียมความพร้อมก่อนการเรียน

  1. สร้างทัศนคติที่ดีต่อครู และ โรงเรียนให้แก่เด็กโดย ชี้ส่วนดีของการไปโรงเรียนให้เด็กมั่นใจว่า จะได้พบกับครูใจดี มีเพื่อนมาก ได้ทำกิจกรรมสนุก ๆ และไม่ขู่ให้กลัวครู

  2. สร้างความคุ้นเคยกับครูและโรงเรียน โดยพาเด็กมาเยี่ยมโรงเรียนก่อนวันเปิดเรียน

  3. ฝึกให้เด็กช่วยตนเองตามความเหมาะสม เช่น รับประทานอาหารเอง ดื่มนมจากแก้ว  การแปรงฟัน และ การทำความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การขับถ่าย การแต่ง รู้จักสวมใส่และถอดเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า การติดกระดุม การรูดซิป ฯลฯ

  4. ฝึกให้มีทัศนะคติที่ดี ต่อการเรียนโดยหาโอกาสส่งเสริมการอ่าน ฝึกการใช้ความคิด และแก้ปัญหาเช่น อ่านนิทานประกอบภาพให้ฟัง พร้อมอบรมจริยธรรมเบื้องต้น แล้วตั้งคำถามจากนิทานให้ตอบตามวัยของเด็ก เป็นต้น

  5. ฝึกให้เด็กใช้กล้ามเนื้อมือบ้าง เช่น การปั้นแป้ง ปั้นดินน้ำมัน ระบายสีรูปภาพตามจินตนาการ ฯลฯ

  6. ฝึกให้เด็กเข้านอนแต่หัวค่ำและตื่นแต่เช้า

  7. ฝึกให้รู้จักชื่อ และนามสกุลของตนเอง

  8. ฝึกให้มีความกล้าในการแสดงออก ใช้คำพูดสุภาพ มีคุณธรรมประจำใจ มีความขยัน ประหยัดอดออม ซื่อสัตย์ มีวินัย มีความอดทนรู้จักรอคอย มีเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งบันผู้อื่น เป็นต้น

  9. ควรฝึกให้รับประทานอาหารได้ทุกชนิด ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่ออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ผักต่าง ๆ เป็นต้น ไม่ตามใจให้รับประทานอาหารแบบที่ชอบเท่านั้น จะทำให้ไม่ได้รับอาหารไม่ครบ

  10. บิดา มารดา และผู้ปกครอง  ควรให้เวลาในการอบรมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อเด็กจะได้แบบอย่างที่ดี และมีความอบอุ่น ไม่ตามใจเด็กจนเกินไป จนขาดเหตุผล ควรใช้เหตุผลอธิบายให้เข้าใจเมื่อทำผิดหรือถูกขัดใจ ควรชมเชยเมื่อทำความดี เพื่อให้เด็กเกิดความภูมิใจและไม่เป็นเด็กที่เอาแต่ใจตนเอง

 

Thai Kid Com
Copyright © 2000 All rights reserved.                                                                                                                                            
Revised: 30 พฤศจิกายน, 2543 .