Make your own free website on Tripod.com

การก่อตั้งโรงเรียน                              

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ใจเรียน เพียรทำดี

 

 

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน การก่อตั้งโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ปรัชญาของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน นโยบายโรงเรียน กิจกรรมของฝ่ายอนุบาล กิจกรรมของฝ่ายประถม
เกียรติบุคลากร เกียรติคุณโรงเรียน กลับไปยังเมนูหลัก

 

โรงเรียนเรวดีก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2498 โดยนางเรวดี เทียนประภาส มีที่ดินทั้งหมด 6 ไร่ 300 ตารางวา เปิดสอนเฉพาะชั้นอนุบาลมีอาคารเรียนเพียงอาคารเดียวคืออาคารชั้น ครึ่งในปัจจุบัน เริ่มเปิดสอนชั้นประถมศึกษา เมื่อ พ.ศ.2500 และขยายถึงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ในปี พ.ศ.2506 กระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวิทยฐานะให้ เทียบเท่าโรงเรียน รัฐบาล ระดับชั้นประถมศึกษาในปี พ.ศ.2510 และถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี พ.ศ.2512 ตามลำดับ

โรงเรียนได้ดำเนินก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ดังนี้


 

ปี 2511  ได้มีการสร้างอาคาร 3 ชั้น จำนวน 24 ห้องเรียน

ปี 2518  ได้มีการสร้างอาคาร 4 ชั้น เพื่อเป็นห้องบริการศึกษาและให้กับนักเรียนประจำ

ปี 2528  สร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 25 x 12.5 เมตร

ปี 2533  สร้างอาคารเอนกประสงค์ มีพื้นที่ 2,300 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นห้องประชุมใหญ่ ห้องฝึกกีฬา 

            ในร่ม ชั้นล่างเป็นโรงอาหารใหญ่และใช้เป็นที่นั่งพักของผู้ปกครอง เมื่อมารอรับนักเรียน 

            นอกจากจะสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นแล้วโรงเรียนได้จัดห้องประกอบการเรียนการสอนเพื่อ

            ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงมากที่สุด ดังต่อไปนี้

ปี 2529  ได้จัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา

ปี 2535   การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้จัดสร้างทางด่วน สายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ ผ่านทางข้าง 

            โรงเรียนทางโรงเรียนจึงได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนทุกระดับชั้น

ปี 2537  ได้เปิดสอนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.3 ถึง ม.3

ปี 2539  เปิดสอนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.1 ถึง ม.3

ปี 2540  เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นรุ่นใหม่เพื่อให้ทันสมัยและยังทำการสอนอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 

ปี 2541  โรงเรียนเรวดีได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ School net เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย

ปี 2543  เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นรุ่นใหม่ เพื่อให้ทันสมัยเพื่อให้มีการเรียนการสอนที่มี         

            ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน   มีห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องโสตทัศนูปกรณ์

           สระว่ายน้ำ ห้องนาฎศิลป์ ห้องดนตรี รวมทั้งอาคารเอนกประสงค์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรม 

            เสริมหลักสูตร วิชาต่าง ๆ ตลอดจนปีการศึกษา เป็นห้องประชุม ห้องฝึกกีฬา ห้องจริยศึกษา 

            ส่วนชั้นล่างใช้เป็นโรงอาหาร


Thai Kid Com
Copyright © 2000 All rights reserved                                               
Revised: 30 พฤศจิกายน, 2543 .