Make your own free website on Tripod.com

เกียรติคุณบุคลากร                 

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ใจเรียน เพียรทำดี

 

 

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน การก่อตั้งโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ปรัชญาของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน นโยบายโรงเรียน กิจกรรมของฝ่ายอนุบาล กิจกรรมของฝ่ายประถม
เกียรติบุคลากร เกียรติคุณโรงเรียน กลับไปยังเมนูหลัก

 

 ปี 2539   ได้รับโล่ผู้ฝึกซ้อมเพลงลิปซิงค์ ทีมรองชนะเลิศจากสำนักส่งเสริมและ ผสานงานเยาวชนแห่งชาติ ได้รับรางวัลจาการประกวดสื่อการเรียนการสอนของระดับอนุบาลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
และได้รับต่อเนื่องทุกปี

ปี 2540  ได้รับพระราชทานโล่ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสาวลี วรราชธิดามาตร ในการประกวดสื่อการเรียนการสอนระดับอนุบาล

ปี 2542  ผู้บริหารได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติบัตรจากคุรุสภา และได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการ
คุรุสภากรุงเทพมหานคร ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และครูผู้สอนได้รับเกียรติบัตรผู้ที่มี
ผลงานดีเด่น ระดับก่อนประถมศึกษา ของ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากคณะกรรมการคุรุสภากรุงเทพมหานคร ในสำนักงานศึกษาเอกชน

 


Thai Kid Com
Copyright © 2000 All rights reserved                                                                     
Revised: 30 พฤศจิกายน, 2543 .