Make your own free website on Tripod.com

นโยบายโรงเรียน                               

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ใจเรียน เพียรทำดี

 

 

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน การก่อตั้งโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ปรัชญาของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน นโยบายโรงเรียน กิจกรรมของฝ่ายอนุบาล กิจกรรมของฝ่ายประถม
เกียรติบุคลากร เกียรติคุณโรงเรียน กลับไปยังเมนูหลัก

 

 
  • จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ นักเรียนมีพัฒนาการครบทุกด้าน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ
  • ส่งเสริมให้มีความเข้าใจ และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  • ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมไทย
  • ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทันต่อความเจริญก้าวหน้าด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ
  • พัฒนาอาคารสถานที่ ให้มีความสวยงาม สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ

           


Thai Kid Com
Copyright © 2000 All rights reserved                                                                        
Revised: 30 พฤศจิกายน, 2543 .