Make your own free website on Tripod.com

โครงสร้างผู้บริหาร                               

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ใจเรียน เพียรทำดี

 

 

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน การก่อตั้งโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ปรัชญาของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน นโยบายโรงเรียน กิจกรรมของฝ่ายอนุบาล กิจกรรมของฝ่ายประถม
เกียรติบุคลากร เกียรติคุณโรงเรียน กลับไปยังเมนูหลัก

 

นางสุรางค์ เปรมปรี :=: ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตินางอัจฉรา จันทภาษา หัวหน้าฝ่ายธุรการนส ธัญญารัตน์ สาคริก หัวหน้าฝ่ายบุคลากรนางศิวพร เจริญรวย หัวหน้าฝ่ายปกครอง ป1-ป3นางทิชากร พึ่งพูล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ม1-ม3นางนิดา พึ่งอยู่ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ภัทรียา เปรมปรีดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริการ. นส อุรา เสือแผลงศรี หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่นายไพบูลย์ เจริญกิตติกุล หัวหน้าหมวดพลานามัย

                                                                       

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thai Kid Com
Copyright © 2000 All rights reserved                                                                            
Revised: 30 พฤศจิกายน, 2543 .