Make your own free website on Tripod.com

วิสัยทัศน์โรงเรียน                             

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ใจเรียน เพียรทำดี

 

 

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน การก่อตั้งโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ปรัชญาของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน นโยบายโรงเรียน กิจกรรมของฝ่ายอนุบาล กิจกรรมของฝ่ายประถม
เกียรติบุคลากร เกียรติคุณโรงเรียน กลับไปยังเมนูหลัก 

 

 

 

 โรงเรียนเรวดีมุ่งผลิตนักเรียนให้มีความรอบรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรมมีความเป็นผู้นำส่งเสริมประชาธิปไตย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมไทย บุคลากรมีคุณภาพและอุดมการณ์ โรงเรียนมีบรรยากาศที่ร่มรื่น ปลอดภัยและสะดวกสบาย และ เอื้อต่อการเรียนรู้

 


Thai Kid Com
Copyright © 2000 All rights reserved                                                                                                  
Revised: 30 พฤศจิกายน, 2543 .