Make your own free website on Tripod.com

ภาคเหนือ

ประกอบด้วย 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย  เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน

   ลำปาง พะยูน และอุตรดิตถ์

แต่หัวข้อนี้ยกตัวอย่าง 2 จังหวัด ดังนี้

1.เชียงราย

คำขวัญประจำจังหวัด คือ  "เหนือสุดสยาม  อร่ามดอยตุง  ผดุงวัฒนธรรม  รสล้ำข้าวสาร  หอมหวานลิ้นจี่  สตรีโสภา ชาเลิศรส    สับปะรดนางแล  แหล่งแพร่ปลาบึก"

2.เชียงใหม่

คำขวัญประจำจังหวัด คือ "ดอยสุเทพเป็นศรี  ประเพณีเป็นสง่า  บุปผชาติล้วนงาม  ตา  นามล้ำค่านครพิงค์"