Make your own free website on Tripod.com

ภาคตะวันตก

ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี

แต่หัวข้อนี้ยกตัวอย่าง 4 จังหวัด ดังนี้

1.ราชบุรี

คำขวัญประจำจังหวัด คือ "คนสวยโพธาราม คนงานบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี"

2.กาญจนบุรี

คำขวัญประจำจังหวัด คือ "แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพาน ข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก"

3.ตาก

  คำขวัญประจำจังหวัด คือ "ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตาก เกรียงไกร  เมืองไม้และป่างาม"

4.เพชรบุรี

  คำขวัญประจำจังหวัด คือ "เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะแดน

ธรรมะ ทะเลงาม"