Make your own free website on Tripod.com

ประวัติและความเป็นมา

เป็นสุนัขล่าสัตว์ในตระกูลฮาวน์ค  

ที่มีมานานในทวีปยุโรป โดยเฉพาะในประเทศเยอรมัน มีประวัติความเป็นมายาวนานราว

ศตวรรษที่13โดยพบในภาพเขียนสีน้ำมัน