Make your own free website on Tripod.com

ดัชชุน มีสมญานามที่น่าขัน เจ้าไส้กรอก  ใครๆ มักจะขำเมื่อเห็นรูปร่างของมัน เพราะความเตี้ยและยาวยืด อย่างกับไส้กรอก

ลักษณะทั่วไป  ที่เด่นมากคือ เตี้ย ตัวเล็กกลมยาว ทำให้ดูคล้ายไส้กรอก หัวยาว ปากแหลม หูใหญ่ ขาคู่หน้าแข็งแรง ชอบขุดดิน