Make your own free website on Tripod.com

ที่อยู่อาศัย

  สะอาดอากาศถ่ายเทได้สะดวกแสงแดดส่องถึง

พื้นควรแห้งอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเชื้อโรค