Make your own free website on Tripod.com

กระชาย

ชื่ออื่น  กะแอน ระแอน จี๊ปู่ ซีพู เป๊าะซอเร๊าะ  เป๊าะสี่
ว่านพระอาทิตย์
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Boesenbergia rotunda (L.)
วงศ์  Zingiberaceae
ลักษณะ มีเหง้าซึ่งเป็นลำต้นที่เก็บสะสมอาหารใต้ดิน
ส่วนของรากมีลักษณะเป็นพวงทั้งเหง้า
และรากมี กลิ่นหอม
ส่วนที่ใช้ เหง้า
สรรพคุณ
เหง้า แก้โรคในปาก เช่นปากเปื่อย ปากเป็นแผล 
ปากแห้ง รักษาโรคบิด  แก้ปวดมวนท้อง

Home